27. märts 2020

Näpunäited õppe- ja uurimistööks vajalike allikate otsinguks


Küsimuste korral saab abi telefonil 4355238 või kirjuta meile ene.trallmann@ut.ee või marika.viitmaa@ut.ee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Alusta otsinguid e-kataloogist ESTER, kust võid leida Eesti suuremates teadus- ja rahvaraamatukogudes leiduvate raamatute andmeid.
  • Kui ei tea, millisest andmebaasist alustada, kasuta Google Scholar otsimootorit 
NB!!! TÜ andmebaasides täistekstidele ligipääsemiseks koduarvutist lae alla ülikooli avatud VPN. Juhendi leiad siit 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Andmebaaside ja veebiarhiivide valikul leiad abi siitsamast blogist:


28. september 2015

Kes otsib see leiab - PERSONAALNE otsiabi teenus raamatukogu kasutajale❓Vaja kirjutada referaat, essee, seminaritöö, lõputöö, teha ettekanne seminaril - aga kust alustada info otsinguid !?

😉Siin tulevad sulle appi raamatukogu töötajad.

Raamatukogu töötajad pakuvad abi relevantse informatsiooni otsimisel. Lugejate poolt on teema ja sisulised märksõnad, autorid ja pealkirjad, meie poolt otsi-abi. Otsime teemakohaseid artikleid, raamatuid, veebiallikaid, koostame nimestikke ja lingikogusid, vajadusel koostame ka personaalse dokumentide kausta või nimestiku leitud allikatest.

Parima tulemuse saavutamiseks ootame lugejate-poolset aktiivset kaasamõtlemist ja sisulist arutelu!

⏳Keerulisemate teemade puhul võib otsinguks aega kuluda kuni 3 päeva, seega soovitame mitte jätta seda viimasele minutile.


Pakume ka personaalset võimalust infospetsialisti juhendamisel õppida kasutama raamatukogu ja andmebaase vastavalt oma infovajadusele!


💶Nõustamine on TASUTA.

22. aprill 2014

ÕIGUS E-LUGEDA

 
EBLIDA- the right to e-read campaign logo 200x200
Seadustades raamatukogudes e-raamatute laenutamise, antakse kasutajatele e-lugemise õigus
Ajal, mil tehnoloogia areng peaks laiendama juurdepääsu teadmistele, on raamatukogudel võimalus osta või laenutada e-raamatuid piiratud. See kahjustab raamatukogude võimalusi pakkuda pea sajale miljonile Euroopa kasutajale vaba juurdepääsu teadmistele. Tõusevad ka olulised küsimused demokraatiast, õppimisest ja teadustööst ning kõikide kodanike efektiivsest kaasamisest teadmistepõhisesse ühiskonda.
Seetõttu kutsuvad 65 000 raamatukogu ja nende 100 miljonit kasutajat Euroopa Liitu üles välja töötama selget autoriõiguse regulatsiooni, mis võimaldaks raamatukogudel täita oma 21. sajandi missiooni luua kõigile ELi kodanikele juurdepääs inimteadmiste rikkustele, kas raamatukogus või veebis.
Me soovime:
- pakkuda raamatukogu kasutajatele uusi e-raamatuid samaväärselt trükiraamatutega;
- osta e-raamatuid õiglase hinnaga ja mõistlikel tingimustel;
- võimaldada kõigile kodanikele – mitte ainult nendele, kel see on materiaalselt võimalik – vaba juurdepääsu e-raamatutele raamatukogudes;
- e-raamatute laenutamise eest autoritele õiglast hüvitist.
Me vajame üleeuroopalist autoriõiguse raamistikku, mis täidab oma eesmärki ja võimaldab raamatukogudel osta ja laenutada e-raamatuid.
Siinkohal kutsume Euroopa Komisjoni üles välja töötama autoriõiguse selget raamistikku, mis lubab raamatukogudel osta ja laenutada e-raamatuid ning tagab autoritele ja teistele autoriõiguse omajatele vastava tasu. Sarnaselt trükiraamatutega peaks autoriõiguse kaasajastatud regulatsioon võimaldama raamatukogudel jätkuvalt kõigi Euroopa kodanike hüvanguks teenuseid osutada!
Kutsume kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi üles tagama info vaba kättesaadavus kõigile kodanikele ja garanteerima õigus raamatukogudes e-lugeda!
Kutsume kõiki Euroopa kodanikke üles selle õiguse eest aktiivselt seisma!